Laksefiske fra 2018

Vefsna ble åpnet for fiske igjen i 2018 – også for Kongen, om han vil tilbake.

Kong Harald ble invitert til å prøve fiskelykken i Vefsna i juni 2010. (Foto: Rune Pedersen)

Kong Harald prøvde fiskelykken ved Laksforsen 16. juni 2010, året før Vefsna og de andre vassdragene med utløp i Vefsnfjorden ble behandlet med rotenon første gangen og deretter stengt for alt fiske. Rotenonbehandlingen ble gjentatt året etter, ikke bare for vassdragene med alle sideelver og tilsig, men også i innsjøene i Fustavassdraget. Behandlingen i 2012 ble omtalt som den største i verden. Noen av småelevene i fjordsystemet var også behandlet på et tidligere tidspunkt.

Kongens besøk i elva var i regi av TV2 og den populære programserien «Gutta på tur», som gjennomførte et slags comeback etter en tids fravær da de fikk med seg Kong Harald til Vefsn. Fjernsynsprogrammet ble sendt like før jul i 2010.

Lakseparasitten Gyrodactylus Salaris ble påvist i Vefsna i 1979. Parasitten tar livet av smolten (lakseungene), slik at tilveksten etter hvert ødelegges.

Vefsna er det største vassdraget i Nordland og hadde også største oppfisket kvantum av laks fram til lakseparasitten ble påvist. I dag kan anadrom fisk vandre opp til Laksforsen, om lag 29 km fra sjøen. Trappa ble stengt for oppvandring i 1992. Vefsna kommer fra Børgefjell og består av to hovedgrener, Austervefsna og Svenningdalselva, som møtes ved Trofors 42 km opp i vassdraget. De nederste 15 km opp til Kvalfors er elva flat med en høydeforskjell på rundt 1 meter. Strekningen er flopåvirket og det er derfor lite sannsynlig at det finnes gyteområder på denne strekningen. Sideelva Eiteråga har en anadrom strekning på 2,5 km, Skjerva 5,5 km, Tverråga 0,7 km, Bjønnåga 0,2 km og Øybekken 2,3 km.

Før, under og etter de store behandlingsprosjektene i 2011 og 2012 har det pågått et omfattede arbeid for å sikre reetablering av fiskestammen.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA hadde egentlig planlagt oppstart av laksefisket med et begrenset prøvefiske i 2017. Fordi svaret på dispensasjonssøknaden fra Mattilsynet og Miljødirektoratet lot vente på seg, fant organisasjonen for rettighetshaverne det riktig å utsette det til 2018.

Elva ble friskmeldt høsten 2017. Tida fram til oppstart av fisket i 2018 ble brukt på å jobbe fram gode løsninger for kortsalg, desinfisering, oppsyn og fangstrapportering, sier styreleder i VeFI, Gustav Busch Arntsen i en pressemelding.

Lørdag 30. juni 2018 ble Vefsnas nye æra og fiskesesongen 2018 innledet  med flere arrangement.

 

 

 

Andre aktuelle lenker:

Mosjøen og omegn næringsselskap KF, Prosjektbeskrivelse Vefsnaprosjektene

Fylkesmannen i Nordland: Nytt om Vefsnvassdragene og Ranavassdraget

Helgelendingen, lederartikkel 31.5.2017

Vefsna Region: Laksefiske i historisk perspektiv

Helgelendingen: Rotenonbehandlingen i gang i Vefsna 2011

 

Sist redigert 21.9.18