Vil ha fylket med på laget

Ordfører Jann-Arne Løvdahl presenterte Mjaavatn-prosjektet for Fylkestinget.

Mjaavatn-anlegget ved utløpet av Vefsna i Mosjøen. (Foto: Helgeland museum)

Vefsn-ordføreren er leder for styringsgruppa for Sjøgata vern og utvikling. Da Nordland fylkesting var samlet i Mosjøen i april 2017 presenterte han planene for utviklingen av det nye museet i Mosjøen. Av praktiske grunner administrerer Sjøgata vern og utvikling deler av prosjektet.

Etter at Vefsn kommune har avsatt penger til sin andel av kostnadene i budsjettet for 2017 og økonomiplanen for 2018 og 2019 er det sendt nye søknader om bevilgninger fra Kulturdepartementet og til Nordland fylkeskommune.  Vanlig finansieringsform for slike museumsanlegg er en tredeling mellom stat, fylke og kommune.

Hele anlegget er kostnadsberegnet til nesten 95 millioner kroner. Totalsummen inkluderer 25 prosent moms som blir refundert.

Mjaavatn-anlegget inngår i Helgeland Museums strategi for utvikling av regionale og nasjonale museumstilbud og skal være hovedbase for det museumsfaglige utvklingsarbeidet på Helgeland, senter for by- og bygningshistorie og motor i videreutvikling av Sjøgata verneområde og Mosjøen sentrum.

Mjaavatn-anlegget var opprinnelig et handelssted, men huset inntil nylig en trelastforretning. Området ligger nord i Sjøgata med utløpene av Vefsna og Skjerva i vest og nord.

Med utgangspunkt i et forarbeid av Vefsn Museum i samarbeid med arkitekt Dag Nilsen (NTNU) har Bergersen artikter AS og Multiconsult AS i Trondheim utarbeidet skisseprosjekt og hovedprosjekt.

PS

Staten bevilget første del av sin andel i statsbudsjettet for 2019. 27. mars 2019 varslet fylkesrådet i Nordland om innstillingen til fylkestingets junimøte på å bevilge 30 millioner kroner av fylkets andel på 32,5 millioner kroner av prosjektet Mjaavatnbrygga.

(Sist redigert 30.3.19)

Historisk hage ved Sjøgata 37

Hans Pedersen foran hagen i Sjøgata 37. (Foto: Asbjørg Sande)

Hagen bak Sjøgata 37 skal opparbeides  og etableres som en historisk hage.

[read more=”Les mer…” less=”Vis mindre”]

Det er en sentral oppgave å bidra til opprusting av offentlige og private utearealer ut fra historiske forutsetninger og ut fra dagens bruk av Sjøgata-området. Som et første tiltak er det laget planer for etablering av en historisk hage ved Sjøgata 37, som er regulert for dette formålet av Vefsn kommune.

Arkitekst Dag Nilsen ved Institutt for byggekunst, NTNU har laget plan for utforming av hagen.

Skissen til bestemorshagen i Sjøgata 37. (Illustrasjon Dag Nilsen)

De første praktiske forberedelsene er utført – og det er gjort avtale med Lundmo planteskole og Andås gartneri om realisering i løpet av våren og forsommereren 2017.

Stig Lundmo har over mange år ervervet solide kunnskaper om plantene som til ulike tider er brukt i anlegganlegg på Helgeland og ellers i Nord-Norge. Det samme har Inger Hvidsten, som også vil bidra ved realiseringen av prosjektet.

[/read]

Graver fram kunnskap om Sjøgata

Rønnaug Tuven og Hans Pedersen er i gang med dokumentasjonsarbeidet. (Foto: Asbjørg Sande)

Mange kan mye om Sjøgata. Målet er å samle kunnskapen og gjøre den kjent for enda flere.

[read more=”Les mer…” less=”Vis mindre”]

Rønnaug Tuven og Hans Pedersen er i gang med arbeidet. De har etablert seg i første etasje på Svenskloftet i Sjøgata der de har kontor og møteplass. Målet er å samle og systematisere arkivalia, fag- og skjønnlitteratur, foto, film og bilder, tegninger, gjenstander, intervjuer og personlige meddelelser. Stoffet skal være grunnlaget for den framtidige formidlingen fra Mjaavatn-anlegget og skal bidra til at Sjøgata-området skal bli en enda større attraksjon for reiselivet.

En kan ikke utsette alle formidlingstiltak til Mjaavatn-anlegget kan tas i bruk, mener prosjektstyret for Sjøgata vern og utvikling. Derfor er dette dokumentasjonsarbeidet en viktig del av prosjektet. Materialet vil også være et viktig grunnlag for Helgeland museums nye satsing, Kultur-Punkt, en app som formidler tekster, bilder og film direkte til mobiltelefonen.

Mye kunnskap om Sjøgatas og Mosjøens historie er samlet gjennom Bygdebokkontorets mangeårige virksomhet og Vefsn Museums arbeid med samlinger og formidlingstiltak, også gjennom museumslagets arbeid med årboka Far etter fedrane.

I tillegg har bl.a. Riksantikvaren, Norsk institutt for kulturminneforskning og Institutt for Byggekunst (NTNU) verdifullt materiale. Det er viktige kilder til kunnskap om etableringen av Sjøgata som verneområde, boligområde, forretningsstrøk og verdsatt bymiljø.

Det finnes imidlertid ikke en samlet oversikt over dette mangfoldige materialet. I tillegg sitter eldre mosjøværinger og fagfolk med mye historisk kunnskap som ikke er nedskrevet, og som krever direkte kontakt og eventuelt systematisk intervjuing for å bli tatt vare på.

I første omgang er det et mål å dekke alle eiendommene og virksomhetene. Men formidlingstiltak som kan realiseres allerede til sommeren prioriteres, som for eksempel Shellstasjonen. Den endelige prioriteringen vil skje i samråd med Vefsn Museum.

Rønnaug Tuven ble pensjonist i fjor og har tidligere hatt ansvar for samlingsarbeidet både ved Vefsn Museum og Helgeland museums mange avdelinger. Hans Pedersen er tidligere direktør for Helgeland museum og er nå prosjektleder for Sjøgata vern og utvikling.

Svenskloftet.

[/read]

Andre prosjekter

[read more=”Les mer…” less=”Vis mindre”]

Opplæringsprogram om «vern gjennom bruk»

Et opplæringsprogram og vern gjennom bruk av bygninger og uterom for ansatte i Vefsn kommune og Helgeland museum er i gang med temaer som

kulturhistorie, antikvariske prinsipper, bygningskompetanse og politikk.

Første samling ble gjennomført 17. og 18.11 i 2016.

Forelesere og instruktører var Dag Nilsen, NTNU og Egil Murud, Nordland fylkeskommune.

Dag Nilsen har forøvrig beskrevet byggeskikken i Mosjøen i Vefsn bygdebok, særbind IV.

Veileder for rådgiving og byggesaksbehandling 

Vefsn kommune har lenge etterspurt en veileder for rådgiving og byggesaksbehandling for Sjøgata-området. Det er derfor prioritert å lage utkast til en slik veileder i samarbeid med Nordland fylke (Egil Murud), Institutt for byggekunst (Dag Nilsen) og tidligere medarbeidere ved Helgeland Museum (Kalle Dolmen, Svein Severinsen og Hans Pedersen). Utkastet skal presenteres og diskuteres på neste samling for opplæringsprogrammet i «vern gjennom bruk».

Konsulentbistand til huseiere

Konkrete råd om utbygging, ombygging, vedlikehold.

Ny reguleringsplan

Har deltatt på oppstartsmøte for planarbeidet. Fremmer forslag til opplegg for planen sammen med NF og NTNU.

Mjaavatn-prosjektet

Mjaavatnbrygga. (Foto: Helgelendingen)

Utviklingen av Mjaavatn-prosjetet inkluderer gjestehus, gjestehavn og utescene.

Av praktiske grunner administreres deler av Mjaavatn-prosjektet av Sjøgata vern og utvikling. i 2016 ble det foretatt  grunnundersøkelser av Multiconsult, det ble laget forprosjekt for byggearbeidene i samarbeid med Bergersen Arkitekter A/S og Multikonsult A/S og det ble sendt en fornyet søknad om finansiering til  Kulturdepartementet, Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune.

Vefsn kommune avsatte i sin tur midler til realisering av Mjaavatn-prosjektet i budsjettet for 2017 og i økonomiplanen for 2018 og 2019. Med det er en av hovedforutsetningene for bevilgninger fra Fylkeskommunen og Kulturdepartementet på plass!

Senter for bygningsvern

Laftekurs på Mjåvatnbrygga. Rolf Næss (t.v.) og Per Arne Hansen. (Foto: Helgeland Arbeiderblad/Helgelendingen)

Det har over lang tid vært arbeidet for å etablere et senter for bygningsvern i Mosjøen som kan stå til tjeneste på ulike måter for huseiere i Sjøgata, i Mosjøen og på Helgeland.

Det er undersøkt alternative lokaliseringsmuligheter i Sjøgata-området. Det arbeides nå med muligheten for å oppføre et bygg i tilknytning til det nye museumslanlegget på Mjaavatn-eiendommen. Bergersen Arkitekter A/S har laget et skisseprosjekt som tar hensyn til de historiske omgivelsene. Arbeidet med å få finansiert tiltaket er i gang.

Planarbeid for Kulturverkstedet

Rapport om status og utviklingsmuligheter for galleriet og antikvariatet.

Opplegg for vitalisering og drift av Alrunen.

Notat om organisering av ledelsen for Kulturverkstedet.

Heimeside

Digital info og markedsføring. Engasjement av Asbjørg Sande for etablering og redigering av heimeside for Sjøgata-området.

Vitalisering av frivillig innsats

Maling av Svenskloftet og Stallen i samarbeid med Frivillighetssentralen.

Sjøgatas Vel ønsker å delta i stell av den historiske hagen.

Museumslaget er mobilisert for å vitalisere Alrunen.

Sjøgata som del av sentrumsutviklingsarbeidet.

[/read]